อังคาร. ก.ย. 26th, 2023

กรมช่างโยธาทหารเรือ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 15 KW. จำนวน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ กรมช่างโยธาทหารเรือ ณ วันประกาศสอบราคาซื้อ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

กำหนดยื่นสอบราคาในวันที่ 14 พฤษภาคม 2552 ถึง 1 มิถุนายน 2552 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.00 น. ณ แผนกพัสดุช่าง กองการพัสดุ กรมช่างโยธาทหารเรือ ถนนวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 2 มิถุนายน 2552 เวลา 10.00 น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาซื้อ ในราคาชุดละ – บาท ได้ที่ แผนกพัสดุช่าง กองการพัสดุ กรมช่างโยธาทหารเรือ ถนนวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2552 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2552 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ – หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2475 5663 ในวันและเวลาราชการ

You missed