อังคาร. ก.ย. 26th, 2023

การคำนวณหาขนาดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในกรณีที่มี static UPS เป็นโหลดด้วย มีอยู่ 4 ขั้นตอน ดังนี้

1. หาขนาด UPS input (kW) จากข้อมูลที่ผู้ขาย UPS ให้มา ในกรณีที่ผู้ขายไม่มีข้อมูลดังกล่าวให้ สามารถคำนวณหาค่า UPS input (kW) ได้คร่าว ๆ ค่าโดยประมาณ จากสูตร

UPS input (kW) = (UPS output (kW) + Battery Recharge (kW)) / UPS effiency

โดย UPS output (kW) = โดยทั่วไป UPS สำหรับโหลดคอมพิวเตอร์ จะให้ค่า UPS output เป็นหน่วย kVA ซึ่งสามารถหาค่า UPS output (kW) ได้จาก นำค่า UPS output (kVA) คูณด้วย 0.9

Battery Recharge (kW) = โดยทั่วไปมีค่าอยู่ในช่วง 0-25% ของ UPS input (kW) ในกรณีที่ไม่ทราบให้ใช้ค่าประมาณ 25% ของ UPS output (kW)

UPS effiency = ถ้าไม่ทราบ ให้ใช้ค่าดังนี้ ใช้ = 0.85 ถ้า UPS < 100 kW.
= 0.875 ถ้า UPS > 100 kW แต่ < 500 kW.
= 0.90 ถ้า UPS > 500 kW.

2. คำนวณหาขนาดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กที่สุดที่สามารถรองรับการผิดเพี้ยนของ waveform ได้
สำหรับ UPS 6-pulse rectifier/charger: คำนวณหา standby rated ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า = UPS
input kW คูณด้วย 1.6
สำหรับ UPS 12-pulse rectifier/charger: คำนวณหา standby rated ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า = UPSinput kW คูณด้วย 1.4

3. หาขนาดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เหมาะกับโหลดอื่น ๆ โดย ค่าต่ำสุดของ standby generator rating กับโหลดอื่น
= (UPS input kW x K) + kW ของโหลดอื่น ๆ เมื่อ K= 1.15 สำหรับ 6-pulse rectifier/charger. และค่า K = 1.10 สำหรับ 12-pulse rectifier/charger.

4. เปรียบค่าที่ได้จากข้อ 2 และข้อ 3 และเลือกนำเอาค่าที่มีค่ามากที่สุดมาใช้ในการกำหนดขนาดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

You missed