Get Adobe Flash player

คลังเก็บรายเดือน: กันยายน 2009

จังหวัดชลบุรีสอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ สำหรับใช้ที่โรงพยาบาลบ่อทอบ

จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ สำหรับใช้ในราชการที่โรงพยาบาลบ่อทอบ จำนวน 1 รายการ

กำหนดยื่นสอบราคาในวันที่ 25 กันยายน 2552 ถึง 5 ตุลาคม 2552 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ณ ฝ่ายบริหาร ทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 7 ตุลาคม 2552 เวลา 10.00 น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 25 กันยายน 2552 ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2552 สอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3893-2457 ในวันและเวลาราชการ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ตรัง สอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 100 กิโลวัตต์

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ตรัง มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 100 กิโลวัตต์ (ตามมาตรฐานคุณลักษณะของสำนักมาตรฐานงบประมาณ)

กำหนดยื่นสอบราคาในวันที่ 14 กันยายน 2552 ถึง 29 กันยายน 2552 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 10.00 น. ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ตรัง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 29 กันยายน 2552 เวลา 10.30 น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาซื้อ ในราคาชุดละ 100 บาท ได้ที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ตรัง ระหว่างวันที่ 14 กันยายน 2552 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2552 สอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข 0 75-501 050-3 ในวันและเวลาราชการ

การบินไทย ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 2 เครื่อง

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ พร้อมติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองจ่ายฉุกเฉิน จำนวน 2 ชุด เพื่อติดตั้งที่อาคาร 4 ชั้น G สำนักงานใหญ่ บริษัท การบินไทย ฯกำหนดชี้แจงรายละเอียด ในวันที่ 13 ตุลาคม 2552 เวลา 10.00 น. ณ แผนกซ่อมบำรุงรักษาระบบสาธารณูปการ อาคาร 4 ชั้น 1 สำนักงานใหญ่ รายละเอียดติดต่อ คุณพลสันติ์ ภิญโญชวาลพงศ์ โทร. 0-2545-1353

กำหนดยื่นประกวดราคาซื้อในวันที่ 27 ตุลาคม 2552 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. ณ ห้องประชุมเปิดซอง (1) อาคาร 3 ชั้น 4 สำนักงานใหญ่ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 เวลา 10.00 น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อ ในราคาชุดละ 500.00 บาท ได้ที่ แผนกรับจ่ายเงิน อาคาร 2 ชั้น 1 สำนักงานใหญ่ และให้นำใบเสร็จรับเงินไปแสดงเพื่อรับแบบได้ที่ศูนย์บริการงานจัดซื้อ อาคาร 3 ชั้น 1 สำนักงานใหญ่ ในเวลา 09.00-12.00 น. และเวลา 13.00-16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ระหว่างวันที่ 25 กันยายน 2552 ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2552 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2545-3250 ติดต่อคุณธีรพล วรนุช ในวันและเวลาราชการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต สอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 150 กิโลวัตต์ 1 เครื่อง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 150 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง

กำหนดยื่นสอบราคาในวันที่ 8 กันยายน 2552 ถึง 17 กันยายน 2552 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ณ งานพัสดุ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 18 กันยายน 2552 เวลา 10.00 น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาซื้อ ในราคาชุดละ – บาท ได้ที่ งานพัสดุ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต ระหว่างวันที่ 8 กันยายน 2552 ถึงวันที่ 17 กันยายน 2552 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 076-219330 ในวันและเวลาราชการ

อบจ.สระแก้ว ประมูลซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 400 Kva

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะประมูลซื้อ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 320 กิโลวัตต์ 400 เควีเอพร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

กำหนดยื่นเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 28 กันยายน 2552 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. ณ ห้องประชุมสระขวัญ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ 30 กันยายน 2552 เวลา 15.30 น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ – บาท ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ 7 กันยายน 2552 ถึงวันที่ 18 กันยายน 2552 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3724-2441-3 ต่อ 109-111 ในวันและเวลาราชการ

กรมชลประทานสอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 100kVA และ 15 kVA

กรมชลประทาน โดย สำนักงานก่อสร้าง 1 (โครงการปรับปรุงฯ ลำปาว) จังหวัดกาฬสินธุ์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ

1. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาด 100 กิโลโวลท์แอมป์ พร้อมชุดควบคุมและอุปกรณ์ประกอบครบชุด ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) ที่กรมชลประทานกำหนด จำนวน 1 เครื่อง
2. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาด 15 กิโลวัตต์ โวลท์แอมป์ พร้อมชุดควบคุมและอุปกรณ์ประกอบครบชุด ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) ที่กรมชลประทานกำหนด จำนวน 2 เครื่อง

กำหนดยื่นสอบราคาในวันที่ 4 กันยายน 2552 ถึง 14 กันยายน 2552 ระหว่างเวลา 08.30 น. น. ถึง 16.30 น. น. ณ งานพัสดุสำนักงานก่อสร้าง 1 (โครงการปรับปรุงฯ ลำปาว) ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 17 กันยายน 2552 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาซื้อ ในราคาชุดละ – บาท ได้ที่ งานพัสดุสำนักงานก่อสร้าง 1 (โครงการปรับปรุงฯ ลำปาว) ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 4 กันยายน 2552 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2552 สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0- 4381-3874 ต่อ 12 ในวันและเวลาราชการ

จังหวัดสมุทรสงครม สอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 200kVA 1 เครื่อง

จังหวัดสมุทรสงคราม มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 200 KVA พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง

กำหนดยื่นสอบราคาในวันที่ 4 กันยายน 2552 ถึง 28 กันยายน 2552 ณ งานพัสดุ โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 29 กันยายน 2552 เวลา 15.00 น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า 708 ถนนประสิทธิ์พัฒนา ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ 4 กันยายน 2552 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2552 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3472 3044-9 ต่อ 3106-7 ในวันและเวลาราชการ

โรงพยาบาลสตึก สอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 300 กิโลวัตต์

โรงพยาบาลสตึก มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 300 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง

กำหนดยื่นสอบราคาในวันที่ 16 กันยายน 2552 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสตึก และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 17 กันยายน 2552 เวลา 10.00 น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาซื้อ ในราคาชุดละ – บาท ได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสตึก ระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2552 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2552 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ – หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 044-681280 ต่อ 125 ในวันและเวลาราชการ

ติดต่อเรา

ติดต่อเว็บมาสเตอร์ได้ที่ generatorthailand@yahoo.com

Cummins

Caterpillar

บทความล่าสุด

ปฏิทิน

กันยายน 2009
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Tag

ATS Caterpillar Diesel Generator Fixed Grill Generator Cummins Gravity Shutter ISO8528-1 Kohler Mobile Generator paralleling PMG shock load sync gen การขออนุญาตผลิตพลังงานควบคุม การทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า การพิจารณาเลือกซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า การออกแบบแท่นคอนกรีต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก๊าซธรรมชาติ ขนาดของห้องกำเนิดไฟฟ้า จัดประมูลซื้อ จ้างเหมา ฉนวนกันความร้อน ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าใหม่ ท่อไอเสีย ท่าอากาศยานไทย บจก.คัมมิ่นส์ ดีทแฮล์ม ประกวดราคาซื้อ ประมูลซื้อ พิกัดต้นกำลัง พิกัดสำรองฉุกเฉิน สถานที่ใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้า สปริงรองแท่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สอบราคาจ้าง สอบราคาซื้อ หม้อระงับเสียงไอเสีย ห้องเก็บเสียง อัตราการกินน้ำมัน อัตราส่วนแรงม้าต่อกิโลวัตต์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 60kW เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1250kVA เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานน้ำฝน เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ลอยฟ้า โหลดเทียม

สถิติเว็บไซต์