อังคาร. ก.ย. 26th, 2023

จังหวัดนครราชสีมา ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และกำหนดเสนอราคาในวันที่  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.mnrh.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๔๒-๕๑๔๕ ในวันและเวลาราชการ

You missed