อังคาร. ก.ย. 26th, 2023

จังหวัดเชียงรายประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้งและเดินสายไฟ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา  ๑๔.๐๐ น.ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมทานตะวัน (ชั้น ๒) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เลขที่ ๔๒๔ หมู้ ๕ บ้านหนองยาว ตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย และกำหนดเสนอราคาในวันที่  ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป

จังหวัดเชียงรายจะแจ้งผลการตรวจสอบคุณสมบัติให้ผู้ยื่นเอกสารแต่ละราย ให้ทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นที่มีหลักฐานว่า ผู้ยื่นเอกสารรับทราบแล้ว

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕๐๐ บาท ได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไปงานการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ๔๒๔ หมู่ ๕ ถนนเชียงราย – เทิง บ้านหนองยาว ตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://cro.moph.go.th , www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๙๑-๐๓๓๕-๗ ในวันและเวลาราชการ

You missed