พฤหัส. มิ.ย. 8th, 2023

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ต้องการประกวดราคาซื้อ พร้อมติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1,250 kVA. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 4 เครื่อง
กำหนดฟังคำชี้แจง, ตอบข้อซักถามและดูสถานที่ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2551 เวลา 10.30 น. โดยพร้อมกันที่ ส่วนจัดซื้อ ฝ่ายอำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 6 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (อาคาร AOB)

กำหนดยื่นประกวดราคาซื้อในวันที่ 9 ธันวาคม 2551 ถึง 9 ธันวาคม 2551 ระหว่างเวลา 13.30 น. ถึง 14.30 น. ณ ส่วนจัดซื้อ ฝ่ายอำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 6 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (อาคาร AOB) และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 9 ธันวาคม 2551 เวลา 14.30 น. ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อ ในราคาชุดละ 16,000 บาท ได้ที่ ส่วนจัดหาพัสดุ ฝ่ายพัสดุ อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 333 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10210 และที่ ส่วนจัดซื้อฝ่ายอำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 6 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (อาคาร AOB) ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน 2551 ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2551 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.airportthai.co.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2535-1172 และ 0-2132-5409 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://view.gprocurement.go.th/01_procure/view_online_notice.php?id=240432&display_status=A

You missed