อังคาร. ก.ย. 26th, 2023

ก่อนใช้งานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ควรดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) ทำความคุ้นเคยการทำงาน โดยศึกษาจากคู่มือ อุปกรณ์การควบคุม เนื่องจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
สามารถควบคุมได้ทั้งระบบ Manual และ Automatic ศึกษาตำแหน่งของวาล์วที่ทำงานและ
อุปกรณ์การดับเครื่องจนเป็นที่เข้าใจ

(2) มีความเข้าใจเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่นของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

(3) ตรวจสอบน้ำในหม้อน้ำรังผึ้ง ต้องมีน้ำเต็มและฝาปิดหม้อน้ำไม่ชำรุด สายยางท่อน้ำอยู่ในสภาพดี

(4) ตรวจวัดระดับน้ำมันหล่อลื่นของเครื่องยนต์ ต้องอยู่ในระดับที่กำหนด

(5) ตรวจสอบน้ำมันเชื้อเพลิงว่ามีปริมาณเพียงพอหรือไม่ สำหรับการเดินเครื่องใช้งาน โดยเฉพาะเมื่อ
ระบบควบคุมตั้งอยู่ในตำแหน่ง Automatic

(6) ตรวจสอบระบบการประจุของแบตเตอรี่ของเครื่องประจุ

(7) ตรวจสอบระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่ต้องไม่แห้ง ขั้วสายไฟของแบตเตอรี่ต้องสะอาดและแข็งแรง

(8) ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำ น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันดีเซลจากตัวเครื่องยนต์ หากพบว่ามีการรั่วซึมให้รีบแก้ไขหรือเรียกบริการจากช่างผู้ชำนาญ

(9) ตรวจสอบความตึงของสายพาน ต้องไม่หย่อนหรือตึงเกินไปโดยกดที่ระยะกึ่งกลางระหว่างพูเล่ของ
ใบพัดกับพูเล่ของไดชาร์ต น้ำหนักกดประมาณ 10 kg ตั้งความตึงสายพานให้ได้ประมาณ 11 ถึง 13
mm. สายพานหย่อนเกินมักก่อให้เกิดปัญหาของเครื่องยนต์ดีเซลมีอุณหภูมิสูง และการประจุไฟ
ของไดชาร์ตเข้าแบตเตอรี่ต่ำเกินไป สายพานที่ตึงเกินไปจะทำให้ตัวสายพานและพูเล่ต่าง ๆ เสื่อมสภาพ
เร็วกว่าปกติ

(10) ตรวจสอบใบพัดระบายอากาศ ต้องอยู่ในสภาพดีไม่แตกชำรุด

(11) ตรวจสอบ Circuit Breaker ต้องอยู่ในสภาพดีและขั้วต่อสายไฟต่าง ๆ แน่นหนาแข็งแรง

(12) ทดสอบเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยไม่ต้องจ่ายกระแสไฟฟ้า และตรวจสอบแรงดันของไฟฟ้าต้อง
อยู่115 ในเกณฑ์ปกติ 220 V. โดยวัดจาก Line กับ Neutral หรือ 380 V. วัดระหว่าง Line กับ Line

(13) ตรวจสอบความถี่ทางไฟฟ้า ต้องอยู่ในเกณฑ์ปกติ 50 ถึง 52 Hz

(14) ตรวจสอบแรงดันของน้ำมันเครื่องว่าปกติหรือไม่ (ดูจากมาตรวัดความดัน)หลีกเลี่ยงการเดินเครื่อง
ยนต์โดยระดับแรงดันน้ำมันหล่อลื่นต่ำกว่าเกณฑ์กำหนด เครื่องยนต์ใช้งานในสภาวะปกติ แรงดัน
น้ำมันหล่อลื่นจะต้องไม่ต่ำกว่าระดับกำหนดนี้จึงจะไม่ทำให้เครื่องยนต์ชำรุด

เมื่อเดินเบารอบเครื่องประมาณ 800 RPM 10 PSI (0.07 Mpa)

เมื่อเดินเครื่องใช้งานรอบเครื่องประมาณ 1500 RPM 40 PSI (0.28 Mpa)

You missed