อังคาร. ก.ย. 26th, 2023

โดยปกติเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะเสียภาษีนำเข้า 10% (เครื่องกำเนิดไฟฟ้าประกอบสำเร็จรูปจากต่างประเทศ) ซึ่งโดยปกติผู้ซื้อที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI จะได้รับสิทธิพิเศษยกเว้นภาษีนำเข้าเครื่องจักร ซึ่งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าก็มักจะเป็นรายการหนึ่งที่ได้รับการยกเว้นดังกล่าวด้วย ดังนั้นในกรณีที่ได้รับสิทธิส่งเสริมการลงทุนจาก BOI จะช่วยให้ผู้ซื้อสามารถซื่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้ในราคาที่ประหยัดขึ้น 10 %

ในกรณีที่ผู้ซื้อได้รับสิทธิพิเศษ BOI ควรจะสั่งซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยตรงจากผู้ขาย เนื่องจากจะช่วยลดความซับซ้อนทางด้านเอกสารเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้ ซึ่งควรจะเป็นชื่อเดียวกันกับผู้ได้สิทธิ BOI (เพราะอาจยุ่งยากในการสำแดงเอกสารกับสรรพากรในภายหลังได้)

You missed