พฤหัส. มี.ค. 30th, 2023

การไฟฟ้านครหลวง มีความประสงค์จะประมูลซื้อ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 500 kVA. พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด โดยมีกำหนดส่งมอบพัสดุให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญาซื้อขาย

กำหนดยื่นเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2552 ถึง 10 กรกฎาคม 2552 ระหว่างเวลา 08.00 น. ถึง 11.00. น. ณ อาคาร 3 ชั้น 7 งานจัดซื้อ-จัดจ้าง กองสนับสนุนธุรกิจ ฝ่ายบริการระบบไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ — กรกฎาคม 2552 เวลา — น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 1,000.00 บาท ได้ที่ อาคาร 3 ชั้น 7 งานจัดซื้อ-จัดจ้าง กองสนับสนุนธุรกิจ ฝ่ายบริการระบบไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2552 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ —- หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-220-5558 ในวันและเวลาราชการ

You missed