อังคาร. ก.ย. 26th, 2023

การขออนุญาตการผลิตพลังงานควบคุม สำหรับผู้ที่ครอบครองเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดตั้งแต่ 200 kVA ขึ้นไป จะต้องดำเนินการยื่นคำขอรับใบขออนุญาตการผลิตพลังงานควบคุม โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ยื่นคำรับใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม แบบ พค.1พร้อใอกสารประกอบดังนี้

1.1 สำเนาหรือภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลที่ยื่นขอรับใบอนุญาต อายุไม่เกิน 6 เดือน ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล หากกรณีเป็นบุคคลธรรมดาจะต้องมีหนังสือใบจดทะเบียนการค้า จำนวน 1 ชุด

1.2 หนังสือมอบอำนาจตามแบบของพนักงานเจ้าหน้าที่ พร้อมติดอากรแสตมป์ ราคา 10 บาท ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตได้รับมอบอำนาจให้ยื่นขอรับใบอนุญาต

1.3 สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ

1.4 แผนผังบริเวณที่ตั้งสถานที่ผลิตพลังงานควบคุม (แผนที่) จำนวน 2 ชุด

1.5 แผนผังวิธีการเดินสายและการจ่ายพลังงานควบคุม(Singleline Diagrams) จำนวน 2 ชุด

1.6 พิกัดขนาดติดตั้งของเครื่องใช้พลังงานที่ใช้กับพลังงานควบคุม แต่ละแหล่งผลิตพลังงานควบคุม จำนวน 2 ชุด (LOAD)

1.7 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิศวกรรมควบคุม ของผู้ควบคุมการผลิตพลังงานควบคุม (ถ้ามี)

2. การตรวจสอบ จะทำการตรวจสอบในส่วนของรายละเอียดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่แจ้งในใบคำขอรับใบอนุญาต ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องวัดของชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและชุดต้นกำลัง ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกัน (เช่น Circuit Breaker สวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ Potential Relay อุปกรณ์ระบบสับเปลี่ยน อุปกรณืการเชื่อมโยงหรือการขนานเครื่อง ระบบการจ่ายพลังงาน และบริเวณสถานที่ตั้ง และอุปกรณ์ในการป้องการเกิดอุบัติภัย เช่น ถังเคมีดังเพลิง มีแสงสว่างในพื้นที่ผลิตพลังงานควบคุมอย่างเพียงพอ)

3. ขั้นตอนการนำเสนอรายงานของเจ้าหน้าที่ โดยจะพิจารณาจากหลักเกณฑ์ที่กรมกำหนดไว้ หากระบบถูกต้องตามเกณฑ์ จะได้รับการพิจาณาออกใบอนุญาต โดยใบอนุญาตมีอายุครั้งละ 4 ปี หากผลการตรวจสอบพิจารณาแล้วไม่มีความปลอดภัยถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ทาง กรม ฯ จะมีหลังสือแจ้งให้ผู้ขออนุญาตทำการแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ โดยผู้ขออนุญาตจะต้องแก้ไขปรับปรุงระบบและแจ้งผลกับทางกรม ฯ ภายใน 45 วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง และจะต้องมีการตรวจสอบใหม่จนกว่าจะมีการติดตั้งหรือปรับปรุงให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์

4. ระยะเวลาในการดำเนินการตั้งแต่เริ่มต้นจนออกใบอนุญาต ในกรณีที่ระบบมีความถูกต้องจะออกใบอนุญาตภายใน 50 วัน

5. การยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อได้ที่ 02-207 3599

เนื่องจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2550) ทำให้อำนาจหน้าที่การออกใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุมจากเดิมของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปลี่ยนเป็นของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)

โดยผู้ขออนุญาตฯจะต้องยื่นขออนุญาตกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สกพ.) ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 19 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 (www.erc.or.th) โทร 0 2207 3599 ต่อ 621 โทรสาร 02 207 3502 02-2230021-9 ต่อ 1511,1512

รายละเอียดเพิ่มเติมและแบบฟอร์มที่ http://www.dede.go.th/dede/index.php?id=809

You missed