พฤหัส. มิ.ย. 8th, 2023

ด้วยจังหวัดอุบลราชธานี โดยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม มีความประสงค์จะประมูลซื้อ รายการ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 500 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3,600,000.-(สามล้านหกแสนบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.เพื่อใช้ในการสนับสนุนงานด้านบริการของสถานบริการให้มีความพร้อมสำหรับให้บริการด้านการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนในพื้นที่
2.รายละเอียดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 500 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่องเป็นเงิน 3,600,000.บาท(สามล้านหกแสนบาทถ้วน)
3.ราคากลางของทางราชการ เครื่องละ 3,600,000. บาท
4.เงินที่ซื้อใช้เงินบำรุงของ รพร.เดชอุดม สสจ.อุบลราชธานี
5.กำหนดระยะเวลาส่งมอบ 180 วัน ยืนราคา 120 วัน
6.จัดซื้อโดยวิธีประมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น 4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

กำหนดยื่นเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ถึง 22 มิถุนายน 2552 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. ณ หอประชุมท้องถิ่น ที่ว่าอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ 24 มิถุนายน 2552 เวลา 09.00 น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 0 บาท ได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน 2552 ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.detudomhospital.org หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-361133 ต่อ 125 , 203 ในวันและเวลาราชการ

You missed