อังคาร. ก.ย. 26th, 2023

จังหวัดชุมพร มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง วงเงิน 1,500,000บาท
สำหรับโรงพยาบาลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ ชุมพร ณ วันประกาศสอบราคาซื้อ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

กำหนดยื่นสอบราคาในวันที่ 24 มิถุนายน 2552 ถึง 24 มิถุนายน 2552 ระหว่างเวลา 08.30น. น. ถึง 16.00น. น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสวี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 25 มิถุนายน 2552 เวลา 10.30น.เป็นต้นไป น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาซื้อ ในราคาชุดละ – บาท ได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสวี ระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน 2552 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2552 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7753-1206 ต่อ 102 ในวันและเวลาราชการ

You missed