อังคาร. ก.ย. 26th, 2023

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 5 kVA. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 4 เครื่อง เพื่อใช้งาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ ด้วย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ณ วันประกาศสอบราคาซื้อ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

กำหนดยื่นสอบราคาในวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ถึง 2 กรกฎาคม 2552 ระหว่างเวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น. ณ ส่วนจัดซื้อ ฝ่ายอำนวยการ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (อาคาร AOB) ชั้น 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 3 กรกฎาคม 2552 เวลา 10.00 น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาซื้อ ในราคาชุดละ 100.- บาท ได้ที่ ส่วนจัดซื้อ ฝ่ายอำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (อาคาร AOB) ชั้น 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.airportthai.co.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2132-5412 ในวันและเวลาราชการ

You missed