พฤหัส. มิ.ย. 8th, 2023

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะประมูลจ้างก่อสร้าง โรงพยาบาลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้

เป็นค่าก่อสร้างโรงพยาบาลเกาะจันทร์ ประกอบด้วย งานอาคารผู้ป่วยนอก ขนาด 30 เตียง , งานอาคารผู้ป่วยในขนาด 30 เตียง , งานอาคารโรงรถ – พัสดุ – ซักฟอก, งานอาคารโรงอาหาร – ครัว – พัสดุ งานบ้านพักข้าราชการระดับ 5 – 6 , งานบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7 – 8 , งานอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) , งานอาคารโรงนึ่งกลาง , งานหอถังสูง , งานอาคารโรงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า , งานเสาธงสูง 20.00 เมตร , งานป้อมยามริมถนน (มีห้องน้ำ) , งานประตูรั้ว – ป้ายชื่อ ตามแบบกระทรวงสาธารณสุข ตั้งไว้ 10,000,000.- บาท ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายปีถัดไป จำนวน 43,480,000.- บาท ราคากลางของค่าก่อสร้างฯ ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 53,480,000.- บาท (ห้าสิบสามล้านสี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

กำหนดยื่นเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 7 กันยายน 2552 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 10.30 น. ณ ห้องพระรักษาเทพ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ 8 กันยายน 2552 เวลา 15.00 น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 50,000.- บาท ได้ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 19 สิงหาคม 2552 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2552 สอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 038 – 455921 ในวันและเวลาราชการ

You missed