พฤหัส. มี.ค. 30th, 2023

(ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จาก คัมมิ่นส์)

เรียน       ท่านผู้จัดการ

                 บริษัทฯมีความยินดีขอเรียนให้ทราบว่า มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ชื่อของบริษัทฯจะเปลี่ยนจาก “บริษัท คัมมิ่นส์ ดีทแฮล์ม จำกัด และ “Cummins Diethelm Limited” ในภาษาอังกฤษ เป็นชื่อดังต่อไปนี้ คือ

 บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

Cummins DKSH (Thailand) Limited            

                ทั้งนี้ ที่อยู่ สำนักงาน หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรและภาษีมูลค่าเพิ่ม หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร ตลอดจนรายละเอียดอย่างอื่น ๆ ของบริษัทฯ มิได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด  ดังนั้น จึงขอให้ท่านได้โปรดแก้ไขบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ของท่าน และขอให้ท่านออกหนังสือ คำสั่งซื้อ ใบกำกับภาษี ใบแจ้งหนี้ ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ ใบเสร็จรับเงิน สัญญา เช็ค และเอกสารทางการค้าอื่น ๆ ที่จะออกให้แก่บริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นไป ในชื่อใหม่ของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้นด้วย จักขอบคุณยิ่ง

                 บริษัทฯ ขอถือโอกาสนี้ขอบคุณที่ท่านได้ให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีตลอดมา  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนและติดต่อธุรกิจจากท่านเช่นเดิมตลอดไป

                                                                                                 ขอแสดงความนับถือ

You missed