อังคาร. ก.ย. 26th, 2023

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะประกวดราคาเพื่อจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองจ่ายฉุกเฉิน (Generators) จำนวน 3 Sets เพื่อใช้งานที่อาคาร 8 สำนักงานใหญ่

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารและแบบ สำหรับการเสนอราคาในราคาชุดละ 1,000.-บาท ได้ที่แผนกรับจ่ายเงิน อาคาร 2 ชั้น 1 สำนักงานใหญ่และให้นำใบเสร็จรับเงินไปแสดงเพื่อรับแบบได้ที่ศูนย์บริการงานจัดซื้อ อาคาร 3 ชั้น 1 สำนักงานใหญ่ ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2554 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2554 ในเวลา 09.00- 12.00 น. และเวลา 13.00 ถึง 16.00 น. ทั้งนี้ บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าแบบ ให้แก่ผู้ขอซื้อแบบไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
กำหนดชี้แจงรายละเอียด ในวันที่ 9 มิถุนายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเปิดซองเสนอราคา ( 1 ) อาคาร 3 ชั้น 4 สำนักงานใหญ่ รายละเอียด ติดต่อ คุณพนมนคร สิทธิรังษีนภา โทร. 0-2545-1350

กำหนดยื่นซองประกวดราคาพร้อมหลักประกันซองจำนวน 450,000.-บาท ( สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน ) ในวันที่ 20 มิถุนายน 2554 เวลา 10.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุมเปิดซองเสนอราคา ( 1 ) อาคาร 3 ชั้น 4 สำนักงานใหญ่

กำหนดเปิดซองประกวดราคา ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเปิดซองเสนอราคา ( 1 ) อาคาร 3 ชั้น 4 สำนักงานใหญ่ ให้ผู้มีอำนาจของนิติบุคคลหรือบุคคลที่เป็นผู้เสนอราคาหรือผู้รับมอบอำนาจของผู้เสนอราคา ที่ได้รับพิจารณา ให้ผ่านการคัดเลือก ทางด้านเทคนิคทุกราย และมีอำนาจในการต่อรองราคามาพร้อมกันในวันเปิดซอง ดังกล่าว เพื่อรับทราบผลการ เปิดซองเสนอราคาและเข้าต่อรองราคากับคณะกรรมการ ฯ เปิดซองประกวดราคา ในกรณีที่ ผู้เสนอราคารายนั้นได้รับการคัดเลือก ทั้งนี้ หากผู้เสนอราคารายใดไม่มาในวันนัดเปิดซองเสนอราคา บริษัทฯ จะถือว่าผู้เสนอราคารายนั้นยืนราคาตามที่เสนอไว้

You missed