พฤหัส. มิ.ย. 8th, 2023

จังหวัดระยองมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 200 กิโลวัตต์ 1 เครื่อง กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ งานพัสดุ กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ โรงพยาบาลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ โรงพยาบาลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. สอบถามเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๘๖๖-๖๑๙๘ ในวันและเวลาราชการ

You missed