Get Adobe Flash player

การขออนุญาตผลิตพลังงานควบคุม

คำแนะนำในการยื่นคำขอรับใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม

เนื่องจากพระราชกฤษฎีกากำหนดพลังงานควบคุม พ.ศ.2536 (ออกตามพระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ.2535) กำหนดให้พลังงานไฟฟ้าซึ่งมีขนาดการผลิตรวมของแต่ละแหล่งผลิตตั้งแต่ 200 กิโลโวลต์แอมแปร์ขึ้นไป เป็นพลังงานควบคุม

และเนื่องจากพระราชกฤษฎีกากำหนดประเภท ขนาด และลักษณะของกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2552 (ออกตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550) กำหนดให้กิจการผลิตไฟฟ้าที่มีกำลังการผลิตรวมของแต่ละแหล่งผลิตต่ำกว่าหนึ่งพันกิโลโวลต์แอมแปร์จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สกพ.)

ดังนั้นผู้ที่มีการผลิตไฟฟ้าซึ่งมีขนาดการผลิตรวมของแต่ละแหล่งผลิตตั้งแต่ 200 กิโลโวลต์แอมแปร์ถึง 999 กิโลโวลต์แอมแปร์จะต้องยื่นขออนุญาตกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 (อาคาร 6 ชั้น 7)โทร 0 2226 1827, 0 2226 1379 โทรสาร 02 225 9739

และกิจการผลิตไฟฟ้าที่มีกำลังการผลิตรวมของแต่ละแหล่งผลิตตั้งแต่หนึ่งพันกิโลโวลต์แอมแปร์ขึ้นไปจะต้องยื่นขออนุญาตกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สกพ.) ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 19 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร 0 2207 3599 ต่อ 621 โทรสาร 0 2207 3502

และขอขอบคุณข้อมูลดี ๆ จาก คุณสุมิตรด้วยครับ (sumit_y@dede.go.th)

ขั้นตอนการขออนุญาตผลิตพลังงานควบคุม

การขออนุญาตการผลิตพลังงานควบคุม สำหรับผู้ที่ครอบครองเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดตั้งแต่ 200 kVA ขึ้นไป จะต้องดำเนินการยื่นคำขอรับใบขออนุญาตการผลิตพลังงานควบคุม โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ยื่นคำรับใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม แบบ พค.1พร้อใอกสารประกอบดังนี้

1.1 สำเนาหรือภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลที่ยื่นขอรับใบอนุญาต อายุไม่เกิน 6 เดือน ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล หากกรณีเป็นบุคคลธรรมดาจะต้องมีหนังสือใบจดทะเบียนการค้า จำนวน 1 ชุด

1.2 หนังสือมอบอำนาจตามแบบของพนักงานเจ้าหน้าที่ พร้อมติดอากรแสตมป์ ราคา 10 บาท ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตได้รับมอบอำนาจให้ยื่นขอรับใบอนุญาต

1.3 สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ

1.4 แผนผังบริเวณที่ตั้งสถานที่ผลิตพลังงานควบคุม (แผนที่) จำนวน 2 ชุด

1.5 แผนผังวิธีการเดินสายและการจ่ายพลังงานควบคุม(Singleline Diagrams) จำนวน 2 ชุด

1.6 พิกัดขนาดติดตั้งของเครื่องใช้พลังงานที่ใช้กับพลังงานควบคุม แต่ละแหล่งผลิตพลังงานควบคุม จำนวน 2 ชุด (LOAD)

1.7 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิศวกรรมควบคุม ของผู้ควบคุมการผลิตพลังงานควบคุม (ถ้ามี)

2. การตรวจสอบ จะทำการตรวจสอบในส่วนของรายละเอียดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่แจ้งในใบคำขอรับใบอนุญาต ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องวัดของชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและชุดต้นกำลัง ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกัน (เช่น Circuit Breaker สวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ Potential Relay อุปกรณ์ระบบสับเปลี่ยน อุปกรณืการเชื่อมโยงหรือการขนานเครื่อง ระบบการจ่ายพลังงาน และบริเวณสถานที่ตั้ง และอุปกรณ์ในการป้องการเกิดอุบัติภัย เช่น ถังเคมีดังเพลิง มีแสงสว่างในพื้นที่ผลิตพลังงานควบคุมอย่างเพียงพอ)

3. ขั้นตอนการนำเสนอรายงานของเจ้าหน้าที่ โดยจะพิจารณาจากหลักเกณฑ์ที่กรมกำหนดไว้ หากระบบถูกต้องตามเกณฑ์ จะได้รับการพิจาณาออกใบอนุญาต โดยใบอนุญาตมีอายุครั้งละ 4 ปี หากผลการตรวจสอบพิจารณาแล้วไม่มีความปลอดภัยถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ทาง กรม ฯ จะมีหลังสือแจ้งให้ผู้ขออนุญาตทำการแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ โดยผู้ขออนุญาตจะต้องแก้ไขปรับปรุงระบบและแจ้งผลกับทางกรม ฯ ภายใน 45 วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง และจะต้องมีการตรวจสอบใหม่จนกว่าจะมีการติดตั้งหรือปรับปรุงให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์

4. ระยะเวลาในการดำเนินการตั้งแต่เริ่มต้นจนออกใบอนุญาต ในกรณีที่ระบบมีความถูกต้องจะออกใบอนุญาตภายใน 50 วัน

5. การยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อได้ที่ 02-207 3599

เนื่องจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2550) ทำให้อำนาจหน้าที่การออกใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุมจากเดิมของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปลี่ยนเป็นของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)

โดยผู้ขออนุญาตฯจะต้องยื่นขออนุญาตกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สกพ.) ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 19 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 (www.erc.or.th) โทร 0 2207 3599 ต่อ 621 โทรสาร 02 207 3502 02-2230021-9 ต่อ 1511,1512

รายละเอียดเพิ่มเติมและแบบฟอร์มที่ http://www.dede.go.th/dede/index.php?id=809

ติดต่อเรา

ติดต่อเว็บมาสเตอร์ได้ที่ generatorthailand@yahoo.com

Cummins

Caterpillar

บทความล่าสุด

ปฏิทิน

ตุลาคม 2021
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Tag

ATS Caterpillar Diesel Generator Fixed Grill Generator Cummins Gravity Shutter ISO8528-1 Kohler Mobile Generator paralleling PMG shock load sync gen การขออนุญาตผลิตพลังงานควบคุม การทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า การพิจารณาเลือกซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า การออกแบบแท่นคอนกรีต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก๊าซธรรมชาติ ขนาดของห้องกำเนิดไฟฟ้า จัดประมูลซื้อ จ้างเหมา ฉนวนกันความร้อน ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าใหม่ ท่อไอเสีย ท่าอากาศยานไทย บจก.คัมมิ่นส์ ดีทแฮล์ม ประกวดราคาซื้อ ประมูลซื้อ พิกัดต้นกำลัง พิกัดสำรองฉุกเฉิน สถานที่ใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้า สปริงรองแท่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สอบราคาจ้าง สอบราคาซื้อ หม้อระงับเสียงไอเสีย ห้องเก็บเสียง อัตราการกินน้ำมัน อัตราส่วนแรงม้าต่อกิโลวัตต์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 60kW เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1250kVA เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานน้ำฝน เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ลอยฟ้า โหลดเทียม

สถิติเว็บไซต์