Get Adobe Flash player

คลังเก็บรายเดือน: พฤษภาคม 2009

Kohler Generator VS Portable Generator Video

 

จาก www.youtube.com

 

video

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จ้างเหมาติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ที่ชุมสายโทรศัพท์ บางพลัด

ส่วนจัดหากลางที่ 1 ฝ่ายบริหารพัสดุ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะประมูลจ้าง จ้างเหมาติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ที่ชุมสายโทรศัพท์ บางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร พร้อมรื้อถอนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเดิม ติดตั้งใหม่ ณ ชุมสายโทรศัพท์ราษฎร์บูรณะ จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ จพพ.1/8/2552บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ต้องการจ้างเหมาติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ที่ชุมสายโทรศัพท์ บางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร พร้อมรื้อถอนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเดิม ติดตั้งใหม่ ณ ชุมสายโทรศัพท์ราษฎร์บูรณะ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

กำหนดยื่นเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 16 มิถุนายน 2552 ถึง 16 มิถุนายน 2552 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 10.00 น. ณ ห้องประกวดราคาอาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 3000 บาท ได้ที่ ส่วนรับและจ่ายเงิน อาคาร 1 ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม 2552 ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2552 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://tot3.tot.co.th/bid หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2505-6948 ในวันและเวลาราชการ

ก่อนใช้งานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (generator)

ก่อนใช้งานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ควรดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) ทำความคุ้นเคยการทำงาน โดยศึกษาจากคู่มือ อุปกรณ์การควบคุม เนื่องจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
สามารถควบคุมได้ทั้งระบบ Manual และ Automatic ศึกษาตำแหน่งของวาล์วที่ทำงานและ
อุปกรณ์การดับเครื่องจนเป็นที่เข้าใจ

(2) มีความเข้าใจเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่นของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

(3) ตรวจสอบน้ำในหม้อน้ำรังผึ้ง ต้องมีน้ำเต็มและฝาปิดหม้อน้ำไม่ชำรุด สายยางท่อน้ำอยู่ในสภาพดี

(4) ตรวจวัดระดับน้ำมันหล่อลื่นของเครื่องยนต์ ต้องอยู่ในระดับที่กำหนด

(5) ตรวจสอบน้ำมันเชื้อเพลิงว่ามีปริมาณเพียงพอหรือไม่ สำหรับการเดินเครื่องใช้งาน โดยเฉพาะเมื่อ
ระบบควบคุมตั้งอยู่ในตำแหน่ง Automatic

(6) ตรวจสอบระบบการประจุของแบตเตอรี่ของเครื่องประจุ

(7) ตรวจสอบระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่ต้องไม่แห้ง ขั้วสายไฟของแบตเตอรี่ต้องสะอาดและแข็งแรง

(8) ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำ น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันดีเซลจากตัวเครื่องยนต์ หากพบว่ามีการรั่วซึมให้รีบแก้ไขหรือเรียกบริการจากช่างผู้ชำนาญ

(9) ตรวจสอบความตึงของสายพาน ต้องไม่หย่อนหรือตึงเกินไปโดยกดที่ระยะกึ่งกลางระหว่างพูเล่ของ
ใบพัดกับพูเล่ของไดชาร์ต น้ำหนักกดประมาณ 10 kg ตั้งความตึงสายพานให้ได้ประมาณ 11 ถึง 13
mm. สายพานหย่อนเกินมักก่อให้เกิดปัญหาของเครื่องยนต์ดีเซลมีอุณหภูมิสูง และการประจุไฟ
ของไดชาร์ตเข้าแบตเตอรี่ต่ำเกินไป สายพานที่ตึงเกินไปจะทำให้ตัวสายพานและพูเล่ต่าง ๆ เสื่อมสภาพ
เร็วกว่าปกติ

(10) ตรวจสอบใบพัดระบายอากาศ ต้องอยู่ในสภาพดีไม่แตกชำรุด

(11) ตรวจสอบ Circuit Breaker ต้องอยู่ในสภาพดีและขั้วต่อสายไฟต่าง ๆ แน่นหนาแข็งแรง

(12) ทดสอบเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยไม่ต้องจ่ายกระแสไฟฟ้า และตรวจสอบแรงดันของไฟฟ้าต้อง
อยู่115 ในเกณฑ์ปกติ 220 V. โดยวัดจาก Line กับ Neutral หรือ 380 V. วัดระหว่าง Line กับ Line

(13) ตรวจสอบความถี่ทางไฟฟ้า ต้องอยู่ในเกณฑ์ปกติ 50 ถึง 52 Hz

(14) ตรวจสอบแรงดันของน้ำมันเครื่องว่าปกติหรือไม่ (ดูจากมาตรวัดความดัน)หลีกเลี่ยงการเดินเครื่อง
ยนต์โดยระดับแรงดันน้ำมันหล่อลื่นต่ำกว่าเกณฑ์กำหนด เครื่องยนต์ใช้งานในสภาวะปกติ แรงดัน
น้ำมันหล่อลื่นจะต้องไม่ต่ำกว่าระดับกำหนดนี้จึงจะไม่ทำให้เครื่องยนต์ชำรุด

เมื่อเดินเบารอบเครื่องประมาณ 800 RPM 10 PSI (0.07 Mpa)

เมื่อเดินเครื่องใช้งานรอบเครื่องประมาณ 1500 RPM 40 PSI (0.28 Mpa)

กรมช่างโยธาทหารเรือ สอบราคาซื้อ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 15 KW

กรมช่างโยธาทหารเรือ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 15 KW. จำนวน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ กรมช่างโยธาทหารเรือ ณ วันประกาศสอบราคาซื้อ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

กำหนดยื่นสอบราคาในวันที่ 14 พฤษภาคม 2552 ถึง 1 มิถุนายน 2552 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.00 น. ณ แผนกพัสดุช่าง กองการพัสดุ กรมช่างโยธาทหารเรือ ถนนวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 2 มิถุนายน 2552 เวลา 10.00 น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาซื้อ ในราคาชุดละ – บาท ได้ที่ แผนกพัสดุช่าง กองการพัสดุ กรมช่างโยธาทหารเรือ ถนนวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2552 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2552 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ – หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2475 5663 ในวันและเวลาราชการ

ลูกยางรองแท่นเครื่องกับสปริงรองแท่นเครื่อง

ลูกยางรองแท่นเครื่อง (Vibration Isolator rubber type) มักจะติดตั้งมากับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Diesel Generator) เป็นมาตรฐานแล้ว โดยแต่ละยี่ห้อก็จะจัดอุปกรณ์ป้องกันการสั่นสะเทือนแตกต่างกันไป ซึ่งจากประสบการณ์ของผมพบว่า ผู้ขายมักจะจัดมาให้เหมาะสมกับการติดตั้งอยู่แล้ว (อย่าไประแวงคนขายเกินกว่าเหตุ) เพราะถ้าหากจัดมาแล้วมีปัญหา ไม่ได้ปวดหัวแต่ลูกค้า คนขายเองก็ปวดหัวด้วย เพราะลูกค้าอย่างเรา ๆ ก็คงโทรตามไม่เลิกแน่ ๆ

ซึ่งการใช้งานที่แตกต่างกันนั้นส่วนหนึ่งก็จะมีสาเหตุมาจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กในปัจจุบันหลาย ๆ ยี่ห้อออกแบบถังน้ำมันให้อยู่ใต้แท่นเครื่อง และได้คำนวณติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการสั่นสะเทือนโดยใช้ลูกยางรองแท่นเครื่องมาจากโรงงานแล้ว (และไม่ควรติดตั้งสปริงเพิ่มเพราะอาจทำให้เกิดปัญหาเครื่องสั่นในขณะใช้งานได้) อันเนื่องมาจากถังน้ำมันใต้แท่นเครื่องที่จะมีปริมาณน้ำมันไม่คงที่ตลอดเวลาเพราะเมื่อมีการใช้งานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จะทำให้ปริมาณน้ำมันลดลง ซึ่งทำให้น้ำหนักของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีการผันแปรไป ซึ่งถ้าติดสปริงเพิ่มก็จะมีผลให้เวลาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำงาน เครื่องจะสั่นได้

แต่ในกรณีที่ถังน้ำมันเป็นแบบแยก น้ำหนักของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากเหมือนกับกรณีถังน้ำมันใต้แท่น ดังนั้นการติดตั้งสปริงเพื่อป้องกันการสั่นสะเทือนจึงมักจะไม่ค่อยเจอปัญหาเครื่องสั่น

สรุปแล้วเชื่อคนขายดีกว่าครับ ตอนแรกเค้าบอกว่าไม่จำเป็น ผมก็นึกว่าเค้ากลัวเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม แต่สุดท้ายต้องมานั่งแก้ไขปัญหา ว่าทำไมเวลาเครื่องทำงานแล้วสั่นเป็นเจ้าเข้าเลย สุดท้ายพอถอดสปริงออกเครื่องเดินนิ่งเชียว

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานน้ำฝน

น่าภูมิใจครับสำหรับสิ่งประดิษฐ์ของคนไทย แต่ผมเห็นว่าน่าจะนำอุปกรณ์ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับ เครื่องออกกำลังกายก็จะ work มาก เพราะ ถ้ารอแต่น้ำฝน ก็ไม่รู้เมื่อไหร่ ฝนจะตก และปริมาณน้ำฝนไม่สม่ำเสมอ แต่ถ้านำมาใช้กับการออกกำลังกายในแต่ละบ้าน สมมติที่บ้านมีสมาชิกสัก 3-4 คน ออกกำลังกายทุกวัน วันละ 30 นาที และก็นำพลังงานที่ได้มาเก็บไว้ (แต่ปัญหาคือพลังงานไฟฟ้าสามารถเก็บได้ยาก ต้องเก็บไว้ในแบตเตอรี่ หรืออาจนำพลังงานกลมาทำให้เป็นพลังงานศักย์ก่อน (เช่น ปั่นจักรยานนำน้ำขึ้นไปเก็บไว้ที่สูง แล้วค่อยปล่อยน้ำออกมาให้หมุนชุดกำเนิดไฟฟ้า เป็นต้น) ) ก็จะมีพลังงานไฟฟ้าใช้อย่างสม่ำเสมอ แถมทำให้สุขภาพดีอีกด้วยนะ

จาก www.youtube.com

video

หม้อระงับเสียงไอเสีย (Silencer, Muffler)

 

หม้อระงับเสียง หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Silencer บางทีเรียกว่า Muffler นั้น โดย Cummins จะแบ่งตามการใช้งาน 3 ชนิด คือ 1. ชนิดใช้กับอุตสาหกรรม (Industrial Type) 2. ชนิดใช้กับที่อยู่อาศัย (Residential Type) 3. ชนิดพิเศษ (Critical Type)
Caterpillar จะแบ่งเป็น 3 ชนิดคือ 1. ชนิดใช้กับที่อยู่อาศัย (Residential Type) 2. ชนิดพิเศษ (Critical Type) 3. ชนิดพิเศษมาก ๆ (Supercritical Type)
Kohler แบ่งเป็น 4 ชนิด คือ 1. ชนิดใช้กับอุตสาหกรรม (Industrial Type)
2. ชนิดใช้กับที่อยู่อาศัย (Residential Type)
3. ชนิดพิเศษ (Critical Type) 4. ชนิดใช้กับโรงพยาบาล (Hospita Type)

ซึ่งหม้อระงับเสียง (Silencer) แต่ละชนิดจะมีความสามารถลดเสียงได้แตกต่างกันโดยชนิดที่ใช้กับอุตสาหกรรม (Industrial Type) จะลดเสียงได้น้อยที่สุด และชนิดพิเศษ (Critical Type) จะสามารถลดเสียงได้มากที่สุด แต่ทั้งนี้ราคาของชนิดพิเศษ (Critical Type) ก็สูงที่สุดเช่นกัน โดยปกติหม้อระงับเสียง (Silencer) ที่จัดโดยตรงจากผู้ขายทั่วไปแล้วจะเป็นชนิดที่ใช้กับอุตสาหกรรม (Industrial Type) หรือใช้กับที่อยู่อาศัย (Residential Type) แต่ถ้าผู้ใช้งานต้องการหม้อระงับเสียงนอกจากเหนือจากนี้คงต้องเจรจาผู้ขายก่อน เนื่องจากหม้อระงับเสียง (Silencer) Critical type ต้องสั่งซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ และมีราคาที่แพงกว่าหม้อระงับเสียงธรรมดาหลายเท่า อีกทั้งโดยปกติแล้วเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเกือบ 100 % ในประเทศไทย จะเป็นการใช้งานแบบสำรองฉุกเฉิน (ใช้งานเฉพาะช่วงไฟดับ) และมีการทดลองเดินเครื่องเพียงอาทิตย์ละครั้ง ครั้งละ 10 นาที ดังนั้นการลงทุนดังกล่าวจึงไม่ค่อยที่จะคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายเพิ่มสักเท่าไหร่ จึงไม่เป็นที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน

ข้อมูลจาก Installation Cummins, Caterpillar, Kohler 

กสท สอบราคาซื้อ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่ต่ำกว่า 30 KVA. พร้อมอุปกรณ์และการติดตั้ง 5 เครื่อง

ฝ่ายพัสดุ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่ต่ำกว่า 30 KVA. พร้อมอุปกรณ์และการติดตั้ง จำนวน 5 เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ณ ฝ่ายพัสดุ ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2552ภายในเวลา 09.00-14.00 นาฬิกา ตามเวลานาฬิกาของฝ่ายพัสดุ เป็นมาตรฐาน

กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันเดียวกันเวลา 14.00 นาฬิกา
จำหน่ายเอกสารสอบราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มชุดละ 107.-บาท(หนึ่งร้อยเจ็ดบาทถ้วน)
ผู้สนใจโปรดติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ ส่วนจัดหาพัสดุงบทำการ ฝ่ายพัสดุ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210-0298 โทร.0-2104-3140,0-2104-3144 ตั้งแต่วันที่18 พฤษภาคม 2552 ในเวลา 09.00 -15.30 น. เป็นต้นไป

วีดีโอ แสดงการทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วยโหลดเทียม

Cummins Generator
From www.youtube.com

video

วิดีโอแสดงการทดลองเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบมีตู้ครอบ (ควันมากแบบนี้ไม่ work ครับ)

 

From http://www.youtube.com/

video

ติดต่อเรา

ติดต่อเว็บมาสเตอร์ได้ที่ generatorthailand@yahoo.com

Cummins

Caterpillar

บทความล่าสุด

ปฏิทิน

พฤษภาคม 2009
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Tag

ATS Caterpillar Diesel Generator Fixed Grill Generator Cummins Gravity Shutter ISO8528-1 Kohler Mobile Generator paralleling PMG shock load sync gen การขออนุญาตผลิตพลังงานควบคุม การทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า การพิจารณาเลือกซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า การออกแบบแท่นคอนกรีต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก๊าซธรรมชาติ ขนาดของห้องกำเนิดไฟฟ้า จัดประมูลซื้อ จ้างเหมา ฉนวนกันความร้อน ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าใหม่ ท่อไอเสีย ท่าอากาศยานไทย บจก.คัมมิ่นส์ ดีทแฮล์ม ประกวดราคาซื้อ ประมูลซื้อ พิกัดต้นกำลัง พิกัดสำรองฉุกเฉิน สถานที่ใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้า สปริงรองแท่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สอบราคาจ้าง สอบราคาซื้อ หม้อระงับเสียงไอเสีย ห้องเก็บเสียง อัตราการกินน้ำมัน อัตราส่วนแรงม้าต่อกิโลวัตต์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 60kW เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1250kVA เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานน้ำฝน เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ลอยฟ้า โหลดเทียม

สถิติเว็บไซต์