Get Adobe Flash player

คลังเก็บรายเดือน: สิงหาคม 2009

เทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์ สอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 25 กิโลวัตต์

เทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 25 กิโลวัตต์ 1 เครื่อง

กำหนดยื่นสอบราคาในวันที่ 31 สิงหาคม 2552 ถึง 14 กันยายน 2552 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ กองคลัง เทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 15 กันยายน 2552 เวลา 10.00 น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาซื้อ ในราคาชุดละ 500 บาท ได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์ ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2552 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2552 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.phrasamutjedee.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-24258014-8 ต่อ 14,15 ในวันและเวลาราชการ

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 80 กิโลวัตต์พร้อมติดตั้ง 1 เครื่อง

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 80 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง

กำหนดยื่นสอบราคาในวันที่ 27 สิงหาคม 2552 ถึง 7 กันยายน 2552 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ฝ่ายอำนวยการ 3 (พัสดุ) กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 10 กันยายน 2552 เวลา 10.00 น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ ฝ่ายอำนวยการ 3 (พัสดุ) กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ระหว่างวันที่ 27 กันยายน 2552 ถึงวันที่ 7 กันยายน 2552 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2287 3101-10 ต่อ 2221 หรือหมายเลข 0 2287 3124 ในวันและเวลาราชการ

กรมสอบสวนคดีพิเศษประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 200 kVA

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประกาศร่าง TOR ฉบับที่ 1
ชื่อเรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 200 KVA (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 4,137,200 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ 4,137,200 บาท

วันสิ้นสุดประกาศและรับฟังคำวิจารณ์ 23 สิงหาคม 2552

การรถไฟแห่งประเทศไทย ประกวดราคาซื้อ alternator

การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับใช้กับเครื่องยนต์ดีเซล “PERKINS” Model 1006 – 6 TG จำนวน 1 รายการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) 9 Units Nishinihon Generator (Alternator Complete) 80 KVA., 64 KW.,3 Phase, 380/220 V., 121.5 A., 50 Hz. Ball Bearing No.6313-2ZModel BET-100 (ตามรายการละเอียดของการรถไฟฯ)

กำหนดยื่นประกวดราคาซื้อในวันที่ 22 กันยายน 2552 ถึง 22 กันยายน 2552 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 10.30 น. ณ ห้องเปิดซองประกวดราคา ชั้น 2 อาคารที่ทำการฝ่ายการพัสดุ ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตรองเมือง กรุงเทพ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 22 กันยายน 2552 เวลา 10.35 น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อ ในราคาชุดละ 500.00 บาท ได้ที่ งานจัดจ้าง กองการจัดหาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และบริหารสัญญา ฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 ห้อง 213 อาคารที่ทำการฝ่ายการพัสดุ ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2552 ถึงวันที่ 10 กันยายน 2552 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.railway.co.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2220-4669 หรือ 0-2220-4567 ต่อ 5152 ในวันและเวลาราชการ

จังหวัดชุมพรสอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 300 กิโลวัตต์ ครั้งที่ 3

จังหวัดชุมพร มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยมีรายละเอียดดังนี้
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง สำหรับโรงพยาบาลสวี วงเงินในการจัดซื้อ 1,500,000บาท

กำหนดยื่นสอบราคาในวันที่ 9 กันยายน 2552 ถึง 9 กันยายน 2552 ระหว่างเวลา 08.30น. น. ถึง 16.00 น. น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสวี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 10 กันยายน 2552 เวลา 10.30น. น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาซื้อ ในราคาชุดละ – บาท ได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสวี ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม 2552 ถึงวันที่ 8 กันยายน 2552 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ – หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 077531206 ต่อ 102 ในวันและเวลาราชการ

การคำนวณขนาดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า กรณีโหลดเป็น UPS

การคำนวณหาขนาดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในกรณีที่มี static UPS เป็นโหลดด้วย มีอยู่ 4 ขั้นตอน ดังนี้

1. หาขนาด UPS input (kW) จากข้อมูลที่ผู้ขาย UPS ให้มา ในกรณีที่ผู้ขายไม่มีข้อมูลดังกล่าวให้ สามารถคำนวณหาค่า UPS input (kW) ได้คร่าว ๆ ค่าโดยประมาณ จากสูตร

UPS input (kW) = (UPS output (kW) + Battery Recharge (kW)) / UPS effiency

โดย UPS output (kW) = โดยทั่วไป UPS สำหรับโหลดคอมพิวเตอร์ จะให้ค่า UPS output เป็นหน่วย kVA ซึ่งสามารถหาค่า UPS output (kW) ได้จาก นำค่า UPS output (kVA) คูณด้วย 0.9

Battery Recharge (kW) = โดยทั่วไปมีค่าอยู่ในช่วง 0-25% ของ UPS input (kW) ในกรณีที่ไม่ทราบให้ใช้ค่าประมาณ 25% ของ UPS output (kW)

UPS effiency = ถ้าไม่ทราบ ให้ใช้ค่าดังนี้ ใช้ = 0.85 ถ้า UPS < 100 kW.
= 0.875 ถ้า UPS > 100 kW แต่ < 500 kW.
= 0.90 ถ้า UPS > 500 kW.

2. คำนวณหาขนาดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กที่สุดที่สามารถรองรับการผิดเพี้ยนของ waveform ได้
สำหรับ UPS 6-pulse rectifier/charger: คำนวณหา standby rated ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า = UPS
input kW คูณด้วย 1.6
สำหรับ UPS 12-pulse rectifier/charger: คำนวณหา standby rated ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า = UPSinput kW คูณด้วย 1.4

3. หาขนาดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เหมาะกับโหลดอื่น ๆ โดย ค่าต่ำสุดของ standby generator rating กับโหลดอื่น
= (UPS input kW x K) + kW ของโหลดอื่น ๆ เมื่อ K= 1.15 สำหรับ 6-pulse rectifier/charger. และค่า K = 1.10 สำหรับ 12-pulse rectifier/charger.

4. เปรียบค่าที่ได้จากข้อ 2 และข้อ 3 และเลือกนำเอาค่าที่มีค่ามากที่สุดมาใช้ในการกำหนดขนาดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

อบจ.ชลบุรี ประมูลจ้างก่อสร้าง รพ.เกาะจันทร์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะประมูลจ้างก่อสร้าง โรงพยาบาลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้

เป็นค่าก่อสร้างโรงพยาบาลเกาะจันทร์ ประกอบด้วย งานอาคารผู้ป่วยนอก ขนาด 30 เตียง , งานอาคารผู้ป่วยในขนาด 30 เตียง , งานอาคารโรงรถ – พัสดุ – ซักฟอก, งานอาคารโรงอาหาร – ครัว – พัสดุ งานบ้านพักข้าราชการระดับ 5 – 6 , งานบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7 – 8 , งานอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) , งานอาคารโรงนึ่งกลาง , งานหอถังสูง , งานอาคารโรงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า , งานเสาธงสูง 20.00 เมตร , งานป้อมยามริมถนน (มีห้องน้ำ) , งานประตูรั้ว – ป้ายชื่อ ตามแบบกระทรวงสาธารณสุข ตั้งไว้ 10,000,000.- บาท ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายปีถัดไป จำนวน 43,480,000.- บาท ราคากลางของค่าก่อสร้างฯ ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 53,480,000.- บาท (ห้าสิบสามล้านสี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

กำหนดยื่นเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 7 กันยายน 2552 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 10.30 น. ณ ห้องพระรักษาเทพ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ 8 กันยายน 2552 เวลา 15.00 น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 50,000.- บาท ได้ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 19 สิงหาคม 2552 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2552 สอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 038 – 455921 ในวันและเวลาราชการ

Permanent Magnet (PMG) คืออะไร

โดยปกติระบบ Excitation ในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะมี 2 แบบซึ่งในที่นี้จะอธิบายโดยย่อ ดังนี้

1. แบบ Self excited จะรับ power ในการ excitation จาก generator armature (generator output) โดยจะอาศัยอำนาจแม่เหล็กจำนวนเล็กน้อย ที่ตกค้างจากการทำให้เป็นแม่เหล็กในครั้งก่อน (residual magnetism) ไปตัดขดลวด และจะกระตุ้นให้เกิดแรงดัน AC ผ่านวงจร full wave bridge rectifier ให้เป็นไฟ DC แล้วนำไฟ DC ที่ได้นี้ป้อนกลับเข้าไปใน main field เพื่อเพิ่มอำนาจแม่เหล็กเดิมให้มากขึ้น ซึ่งจะวนอย่างนี้ไปเรื่อย ๆ อย่างรวดเร็ว จนกระตุ้นถึงแรงดันที่ต้องการ (ดังนั้นแม่เหล็กดังกล่าวจะเป็นแม่เหล็กชั่วคราวซึ่งได้จากการไหลผ่านของกระแสไฟฟ้า)

2. แบบ Permanent Magnet หรือ PMG จะต่างกับแบบ self excited ตรงที่จะรับ power ในการ excitation จาก pilot excitor แทนที่จะรับจาก main armature ซึ่ง pilot excitor นี้ทำจากแม่เหล็กถาวรทำให้สามารถทำงานได้อิสระโดยไม่จำเป็นต้องพึ่ง generator output voltage เหมือนกรณีของ Self excited

ข้อดีของระบบ excitation แบบ PMG คือ
1. สามารถทนต่อฮาร์โมนีคโหลดได้ดีกว่าแบบ self excited
2. สามารถทนต่อกระแส short circuit ได้ถึง 300% เป็นเวลา 10 วินาที

โดยทั่วไปเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีขนาดเล็ก มาตรฐานจากโรงงานจะใช้ระบบ excitation เป็นแบบ self excited
แต่หากต้องการเป็นแบบ PMG ก็สามารถทำได้ ซึ่งจะเป็น option ของทางผู้ขาย

แต่สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่ ๆ PMG จะเป็นมาตรฐานมาจากโรงงานเลย ซึ่งทาง Cummins ได้ให้ข้อมูลมาว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีขนาดมากกว่า 800 kVA มาตรฐานจะเป็นแบบ PMG ทั้งหมดครับ

ขอขอบคุณบทความจาก Cummins Diethelm ครับ

ติดต่อเรา

ติดต่อเว็บมาสเตอร์ได้ที่ generatorthailand@yahoo.com

Cummins

Caterpillar

บทความล่าสุด

ปฏิทิน

สิงหาคม 2009
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Tag

ATS Caterpillar Diesel Generator Fixed Grill Generator Cummins Gravity Shutter ISO8528-1 Kohler Mobile Generator paralleling PMG shock load sync gen การขออนุญาตผลิตพลังงานควบคุม การทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า การพิจารณาเลือกซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า การออกแบบแท่นคอนกรีต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก๊าซธรรมชาติ ขนาดของห้องกำเนิดไฟฟ้า จัดประมูลซื้อ จ้างเหมา ฉนวนกันความร้อน ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าใหม่ ท่อไอเสีย ท่าอากาศยานไทย บจก.คัมมิ่นส์ ดีทแฮล์ม ประกวดราคาซื้อ ประมูลซื้อ พิกัดต้นกำลัง พิกัดสำรองฉุกเฉิน สถานที่ใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้า สปริงรองแท่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สอบราคาจ้าง สอบราคาซื้อ หม้อระงับเสียงไอเสีย ห้องเก็บเสียง อัตราการกินน้ำมัน อัตราส่วนแรงม้าต่อกิโลวัตต์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 60kW เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1250kVA เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานน้ำฝน เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ลอยฟ้า โหลดเทียม

สถิติเว็บไซต์