Get Adobe Flash player

คลังเก็บรายเดือน: มิถุนายน 2011

จังหวัดเชียงรายประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้งและเดินสายไฟ

จังหวัดเชียงรายประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้งและเดินสายไฟ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา  ๑๔.๐๐ น.ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมทานตะวัน (ชั้น ๒) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เลขที่ ๔๒๔ หมู้ ๕ บ้านหนองยาว ตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย และกำหนดเสนอราคาในวันที่  ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป

จังหวัดเชียงรายจะแจ้งผลการตรวจสอบคุณสมบัติให้ผู้ยื่นเอกสารแต่ละราย ให้ทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นที่มีหลักฐานว่า ผู้ยื่นเอกสารรับทราบแล้ว

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕๐๐ บาท ได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไปงานการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ๔๒๔ หมู่ ๕ ถนนเชียงราย – เทิง บ้านหนองยาว ตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://cro.moph.go.th , www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๙๑-๐๓๓๕-๗ ในวันและเวลาราชการ

จังหวัดนครราชสีมา ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

จังหวัดนครราชสีมา ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และกำหนดเสนอราคาในวันที่  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.mnrh.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๔๒-๕๑๔๕ ในวันและเวลาราชการ

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว กรมราชทัณฑ์มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๕๐ กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์และการติดตั้ง

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว กรมราชทัณฑ์มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๕๐ กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์และการติดตั้ง

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป เรือนจำจังหวัดสระแก้ว ต.สระขวัญ อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป เรือนจำจังหวัดสระแก้ว ต.สระขวัญ อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว ในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.cgd.go.th/wps/portal หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๗-๒๔๓๐๕๑ ต่อ ๑๒ ในวันและเวลาราชการ

โีรงพยาบาลดอนสัก สอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 100 กิโลวัตต์ 1 เครื่อง

โรงพยาบาลดอนสัก มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 100 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง

กำหนดยื่นซองสอบราคา วันที่ 1 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2554 ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. ณ โรงพยาบาลดอนสัก และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันี่ 21 มิถุนายน 2554 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ โรงพยาบาลดอนสัก ในวันที่ 1 1 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2554 ตั้งแต่เวลา 8.30-16.00 น. สอบถามรายละเอียดเำิพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 077-371179 ในวันและเวลาราชการ

จังหวัดระยองมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 200 กิโลวัตต์ 1 เครื่อง

จังหวัดระยองมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 200 กิโลวัตต์ 1 เครื่อง กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ งานพัสดุ กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ โรงพยาบาลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ โรงพยาบาลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. สอบถามเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๘๖๖-๖๑๙๘ ในวันและเวลาราชการ

ติดต่อเรา

ติดต่อเว็บมาสเตอร์ได้ที่ generatorthailand@yahoo.com

Cummins

Caterpillar

บทความล่าสุด

ปฏิทิน

มิถุนายน 2011
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Tag

ATS Caterpillar Diesel Generator Fixed Grill Generator Cummins Gravity Shutter ISO8528-1 Kohler Mobile Generator paralleling PMG shock load sync gen การขออนุญาตผลิตพลังงานควบคุม การทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า การพิจารณาเลือกซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า การออกแบบแท่นคอนกรีต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก๊าซธรรมชาติ ขนาดของห้องกำเนิดไฟฟ้า จัดประมูลซื้อ จ้างเหมา ฉนวนกันความร้อน ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าใหม่ ท่อไอเสีย ท่าอากาศยานไทย บจก.คัมมิ่นส์ ดีทแฮล์ม ประกวดราคาซื้อ ประมูลซื้อ พิกัดต้นกำลัง พิกัดสำรองฉุกเฉิน สถานที่ใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้า สปริงรองแท่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สอบราคาจ้าง สอบราคาซื้อ หม้อระงับเสียงไอเสีย ห้องเก็บเสียง อัตราการกินน้ำมัน อัตราส่วนแรงม้าต่อกิโลวัตต์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 60kW เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1250kVA เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานน้ำฝน เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ลอยฟ้า โหลดเทียม

สถิติเว็บไซต์