พุธ. ม.ค. 26th, 2022

ผู้เขียน: Kongming

จังหวัดนครราชสีมา ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

จังหวัดนครราชสีมา ปร…

You missed