Get Adobe Flash player

สอบราคาซื้อ

ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สอบราคาซื้อชุดพ่วงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบเคลื่อนที่พร้อมโคมฉาย

ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ พร้อมติดตั้งชุดพ่วงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบเคลื่อนที่ พร้อมโคมฉาย เพื่อใช้งานที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 งาน

กำหนดยื่นสอบราคาในวันที่ 14 ธันวาคม 2552 ถึง 28 ธันวาคม 2552 ระหว่างเวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น. ณ ส่วนจัดซื้อ ฝ่ายอำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 6 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (อาคาร AOB) และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 29 ธันวาคม 2552 เวลา 10.00 น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาซื้อ ในราคาชุดละ 100 บาท ได้ที่ ส่วนจัดซื้อ ฝ่ายอำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 6 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (อาคาร AOB) ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยนำสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลมาแสดงด้วย ในวันและเวลาทำการระหว่างเวลา 08.00 น. ถึงเวลา 16.30 น. ระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2552 ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2552 สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2132-5407 ในวันและเวลาราชการ

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สอบราคาซื้อ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 5 กิโลวัตต์ จำนวน 2 เครื่อง

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์การเกษตรและครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได้ 450 ลิตร/นาที จำนวน 2 เครื่อง วงเงิน17,200 บาท
2.เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ จำนวน 2 เครื่อง วงเงิน 126,000 บาท

กำหนดยื่นสอบราคาในวันที่ 29 ตุลาคม 2552 ถึง 11 พฤศจิกายน 2552 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ณ ฝ่ายพัสดุและอาคารสถานที่ ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 เวลา 14.00 น. ผู้

สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ ฝ่ายพัสดุและอาคารสถานที่ ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2552 สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5462-7678 ในวันและเวลาราชการ

กรมทหารช่าง สอบราคาซื้อ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 5 กิโลวัตต์ 10 เครื่อง

กรมการทหารช่าง สอบราคาซื้อ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 5 กิโลวัตต์ จำนวน 10 เครื่อง

กำหนดยื่นสอบราคาในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 ถึง 13 พฤศจิกายน 2552 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ห้องประกวดราคาของกรมการทหารช่าง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 เวลา 10.00 น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ แผนกจัดหากรมการทหารช่าง ระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3233-7014 ต่อ 53228 ในวันและเวลาราชการ

เทศบาลตำบลแจ้ห่ม สอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่ต่ำกว่า 15 กิโลวัตต์

เทศบาลตำบลแจ้ห่ม มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่ต่ำกว่า 15 กิโลวัตต์ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดที่กำหนดเป็นกิโลวัตต์ ขั้นต่ำ รายละเอียดประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแต่ละชุด มีดังนี้
1. แผงสวิตช์ 1 อัน
2. โวลท์มิเตอร์ 1 อัน
3. แอมมิเตอร์ 1 อัน
4. หลอดไฟแสงสว่างพร้อมขั้ว 1 ชุด
5. สวิตช์ปิด – เปิด หลอดไฟ 1 อัน
6. คัตเอาต์ 1 อัน
7. ที่เสียบปลั๊ก 2 จุด
8. ฟรีเควนซีมิเตอร์ 1 อัน
คุณสมบัติทางเทคนิคทั่วไป
1. ไฟ AC 380/220 โวลท์ ชนิด 3 ยก 4 สาย หรือ 220 โวลท์ ชนิด 3 ยก 3 สาย 50 เฮิรตซ์
2. มีเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (AUTOMATIC VOLTAGE REGULATION CONTROL) โดยมีอัตราการเปลี่ยนแปลงดังนี้- ไม่เกิน +2.5, – 2.5%
3. สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ ไฟฟ้า ที่มีค่า POWER FACTOR ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
4. ส่งกำลังขับโดยตรง (DIRECT COUPLING)
5. สตาร์ทด้วยระบบไฟฟ้า
หมายเหตุ : 1. KVA. = 0.8 KW.จำนวน 1 เครื่อง ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2552 โดยกำหนดอัตราค่าปรับเป็นร้อยละ 0.10 ของค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ตามสัญญาต่อวัน และการเบิกจ่ายแบ่งเป็น 1 งวด เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบครุภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้น แก่เทศบาลตำบลแจ้ห่มเรียบร้อยแล้ว

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาซื้อ ในราคาชุดละ 600, 400 บาท ได้ที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลแจ้ห่ม ระหว่างวันที่ 13 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2552 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 5427 1595 ในวันและเวลาราชการ

จังหวัดชลบุรีสอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ สำหรับใช้ที่โรงพยาบาลบ่อทอบ

จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ สำหรับใช้ในราชการที่โรงพยาบาลบ่อทอบ จำนวน 1 รายการ

กำหนดยื่นสอบราคาในวันที่ 25 กันยายน 2552 ถึง 5 ตุลาคม 2552 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ณ ฝ่ายบริหาร ทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 7 ตุลาคม 2552 เวลา 10.00 น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 25 กันยายน 2552 ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2552 สอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3893-2457 ในวันและเวลาราชการ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ตรัง สอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 100 กิโลวัตต์

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ตรัง มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 100 กิโลวัตต์ (ตามมาตรฐานคุณลักษณะของสำนักมาตรฐานงบประมาณ)

กำหนดยื่นสอบราคาในวันที่ 14 กันยายน 2552 ถึง 29 กันยายน 2552 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 10.00 น. ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ตรัง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 29 กันยายน 2552 เวลา 10.30 น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาซื้อ ในราคาชุดละ 100 บาท ได้ที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ตรัง ระหว่างวันที่ 14 กันยายน 2552 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2552 สอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข 0 75-501 050-3 ในวันและเวลาราชการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต สอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 150 กิโลวัตต์ 1 เครื่อง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 150 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง

กำหนดยื่นสอบราคาในวันที่ 8 กันยายน 2552 ถึง 17 กันยายน 2552 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ณ งานพัสดุ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 18 กันยายน 2552 เวลา 10.00 น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาซื้อ ในราคาชุดละ – บาท ได้ที่ งานพัสดุ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต ระหว่างวันที่ 8 กันยายน 2552 ถึงวันที่ 17 กันยายน 2552 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 076-219330 ในวันและเวลาราชการ

กรมชลประทานสอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 100kVA และ 15 kVA

กรมชลประทาน โดย สำนักงานก่อสร้าง 1 (โครงการปรับปรุงฯ ลำปาว) จังหวัดกาฬสินธุ์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ

1. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาด 100 กิโลโวลท์แอมป์ พร้อมชุดควบคุมและอุปกรณ์ประกอบครบชุด ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) ที่กรมชลประทานกำหนด จำนวน 1 เครื่อง
2. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาด 15 กิโลวัตต์ โวลท์แอมป์ พร้อมชุดควบคุมและอุปกรณ์ประกอบครบชุด ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) ที่กรมชลประทานกำหนด จำนวน 2 เครื่อง

กำหนดยื่นสอบราคาในวันที่ 4 กันยายน 2552 ถึง 14 กันยายน 2552 ระหว่างเวลา 08.30 น. น. ถึง 16.30 น. น. ณ งานพัสดุสำนักงานก่อสร้าง 1 (โครงการปรับปรุงฯ ลำปาว) ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 17 กันยายน 2552 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาซื้อ ในราคาชุดละ – บาท ได้ที่ งานพัสดุสำนักงานก่อสร้าง 1 (โครงการปรับปรุงฯ ลำปาว) ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 4 กันยายน 2552 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2552 สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0- 4381-3874 ต่อ 12 ในวันและเวลาราชการ

จังหวัดสมุทรสงครม สอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 200kVA 1 เครื่อง

จังหวัดสมุทรสงคราม มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 200 KVA พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง

กำหนดยื่นสอบราคาในวันที่ 4 กันยายน 2552 ถึง 28 กันยายน 2552 ณ งานพัสดุ โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 29 กันยายน 2552 เวลา 15.00 น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า 708 ถนนประสิทธิ์พัฒนา ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ 4 กันยายน 2552 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2552 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3472 3044-9 ต่อ 3106-7 ในวันและเวลาราชการ

ติดต่อเรา

ติดต่อเว็บมาสเตอร์ได้ที่ generatorthailand@yahoo.com

Cummins

Caterpillar

บทความล่าสุด

ปฏิทิน

กรกฎาคม 2021
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Tag

ATS Caterpillar Diesel Generator Fixed Grill Generator Cummins Gravity Shutter ISO8528-1 Kohler Mobile Generator paralleling PMG shock load sync gen การขออนุญาตผลิตพลังงานควบคุม การทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า การพิจารณาเลือกซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า การออกแบบแท่นคอนกรีต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก๊าซธรรมชาติ ขนาดของห้องกำเนิดไฟฟ้า จัดประมูลซื้อ จ้างเหมา ฉนวนกันความร้อน ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าใหม่ ท่อไอเสีย ท่าอากาศยานไทย บจก.คัมมิ่นส์ ดีทแฮล์ม ประกวดราคาซื้อ ประมูลซื้อ พิกัดต้นกำลัง พิกัดสำรองฉุกเฉิน สถานที่ใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้า สปริงรองแท่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สอบราคาจ้าง สอบราคาซื้อ หม้อระงับเสียงไอเสีย ห้องเก็บเสียง อัตราการกินน้ำมัน อัตราส่วนแรงม้าต่อกิโลวัตต์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 60kW เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1250kVA เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานน้ำฝน เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ลอยฟ้า โหลดเทียม

สถิติเว็บไซต์