Get Adobe Flash player

ประกวดราคาซื้อ

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 2 ชุด

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 2 ชุด
เพื่อติดตั้งที่อาคาร 4 ชั้น G สำนักงานใหญ่

กำหนดยื่นประกวดราคาซื้อในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553 ระหว่างเวลา 10.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมเปิดซอง (1)
อาคาร 3 ชั้น 4 สำนักงานใหญ่ และกำหนดเปิดซองในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 10.00 น.

ผู้สนใจติดต่อซื้อเอกสารประกวดราคาได้ในราคา 500 บาท ที่แผนกรับจ่ายเงิน อาคาร 2 ชั้น 1 สำนักงานใหญ่ และนำใบเสร็จรับเงินไปแสดงเพื่อรับแบบได้ที่ ศูนย์บริการงานจัดซื้ออาคาร 3 ชั้น 1 ระหว่างวันที่ 4-18 มกราคม 2553
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-545-3250 ติดต่อคุณธีรพล วรนุช ในวันและเวลาราชการ

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 1 (ปราจีนบุรี) ประกวดราคา เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 5 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 1 (ปราจีนบุรี) มีความประสงค์จะประมูลซื้อ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง
2. เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 192 เครื่อง
3. เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์ จำนวน 6 เครื่อง
4. เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ 40 วัตต์ จำนวน 6 เครื่อง
5. เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ 60 วัตต์ จำนวน 2 เครื่อง

กำหนดยื่นเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 1 ธันวาคม 2552 ถึง – ธันวาคม 2552 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักบริหารอนุรักษ์ที่1(ปราจีนบุรี) และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ – ธันวาคม 2552 เวลา – น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ – บาท ได้ที่ ฝ่ายพัสดุ ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1(ปราจีนบุรี) ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน 2552 ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2552 สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-3721-1140ต่อ125 ในวันและเวลาราชการ

การบินไทย ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 2 เครื่อง

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ พร้อมติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองจ่ายฉุกเฉิน จำนวน 2 ชุด เพื่อติดตั้งที่อาคาร 4 ชั้น G สำนักงานใหญ่ บริษัท การบินไทย ฯกำหนดชี้แจงรายละเอียด ในวันที่ 13 ตุลาคม 2552 เวลา 10.00 น. ณ แผนกซ่อมบำรุงรักษาระบบสาธารณูปการ อาคาร 4 ชั้น 1 สำนักงานใหญ่ รายละเอียดติดต่อ คุณพลสันติ์ ภิญโญชวาลพงศ์ โทร. 0-2545-1353

กำหนดยื่นประกวดราคาซื้อในวันที่ 27 ตุลาคม 2552 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. ณ ห้องประชุมเปิดซอง (1) อาคาร 3 ชั้น 4 สำนักงานใหญ่ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 เวลา 10.00 น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อ ในราคาชุดละ 500.00 บาท ได้ที่ แผนกรับจ่ายเงิน อาคาร 2 ชั้น 1 สำนักงานใหญ่ และให้นำใบเสร็จรับเงินไปแสดงเพื่อรับแบบได้ที่ศูนย์บริการงานจัดซื้อ อาคาร 3 ชั้น 1 สำนักงานใหญ่ ในเวลา 09.00-12.00 น. และเวลา 13.00-16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ระหว่างวันที่ 25 กันยายน 2552 ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2552 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2545-3250 ติดต่อคุณธีรพล วรนุช ในวันและเวลาราชการ

โรงพยาบาลสตึก สอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 300 กิโลวัตต์

โรงพยาบาลสตึก มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 300 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง

กำหนดยื่นสอบราคาในวันที่ 16 กันยายน 2552 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสตึก และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 17 กันยายน 2552 เวลา 10.00 น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาซื้อ ในราคาชุดละ – บาท ได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสตึก ระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2552 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2552 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ – หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 044-681280 ต่อ 125 ในวันและเวลาราชการ

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 80 กิโลวัตต์พร้อมติดตั้ง 1 เครื่อง

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 80 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง

กำหนดยื่นสอบราคาในวันที่ 27 สิงหาคม 2552 ถึง 7 กันยายน 2552 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ฝ่ายอำนวยการ 3 (พัสดุ) กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 10 กันยายน 2552 เวลา 10.00 น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ ฝ่ายอำนวยการ 3 (พัสดุ) กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ระหว่างวันที่ 27 กันยายน 2552 ถึงวันที่ 7 กันยายน 2552 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2287 3101-10 ต่อ 2221 หรือหมายเลข 0 2287 3124 ในวันและเวลาราชการ

การรถไฟแห่งประเทศไทย ประกวดราคาซื้อ alternator

การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับใช้กับเครื่องยนต์ดีเซล “PERKINS” Model 1006 – 6 TG จำนวน 1 รายการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) 9 Units Nishinihon Generator (Alternator Complete) 80 KVA., 64 KW.,3 Phase, 380/220 V., 121.5 A., 50 Hz. Ball Bearing No.6313-2ZModel BET-100 (ตามรายการละเอียดของการรถไฟฯ)

กำหนดยื่นประกวดราคาซื้อในวันที่ 22 กันยายน 2552 ถึง 22 กันยายน 2552 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 10.30 น. ณ ห้องเปิดซองประกวดราคา ชั้น 2 อาคารที่ทำการฝ่ายการพัสดุ ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตรองเมือง กรุงเทพ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 22 กันยายน 2552 เวลา 10.35 น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อ ในราคาชุดละ 500.00 บาท ได้ที่ งานจัดจ้าง กองการจัดหาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และบริหารสัญญา ฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 ห้อง 213 อาคารที่ทำการฝ่ายการพัสดุ ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2552 ถึงวันที่ 10 กันยายน 2552 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.railway.co.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2220-4669 หรือ 0-2220-4567 ต่อ 5152 ในวันและเวลาราชการ

จังหวัดชุมพรสอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 300 กิโลวัตต์ ครั้งที่ 3

จังหวัดชุมพร มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยมีรายละเอียดดังนี้
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง สำหรับโรงพยาบาลสวี วงเงินในการจัดซื้อ 1,500,000บาท

กำหนดยื่นสอบราคาในวันที่ 9 กันยายน 2552 ถึง 9 กันยายน 2552 ระหว่างเวลา 08.30น. น. ถึง 16.00 น. น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสวี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 10 กันยายน 2552 เวลา 10.30น. น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาซื้อ ในราคาชุดละ – บาท ได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสวี ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม 2552 ถึงวันที่ 8 กันยายน 2552 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ – หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 077531206 ต่อ 102 ในวันและเวลาราชการ

จังหวัดชุมพรสอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 300 กิโลวัตต์

จังหวัดชุมพร มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง วงเงิน 1,500,000บาท สำหรับโรงพยาบาลสวี

กำหนดยื่นสอบราคาในวันที่ 23 กรกฎาคม 2552 ถึง 23 กรกฎาคม 2552 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.00 น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสวี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 24 กรกฎาคม 2552 เวลา 10.30เป็นต้นไป น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาซื้อ ในราคาชุดละ – บาท ได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสวี ระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม 2552 ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7753-1206 ในวันและเวลาราชการ

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สอบราคาซื้อ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 5 kVA. จำนวน 4 เครื่อง

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 5 kVA. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 4 เครื่อง เพื่อใช้งาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ ด้วย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ณ วันประกาศสอบราคาซื้อ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

กำหนดยื่นสอบราคาในวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ถึง 2 กรกฎาคม 2552 ระหว่างเวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น. ณ ส่วนจัดซื้อ ฝ่ายอำนวยการ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (อาคาร AOB) ชั้น 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 3 กรกฎาคม 2552 เวลา 10.00 น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาซื้อ ในราคาชุดละ 100.- บาท ได้ที่ ส่วนจัดซื้อ ฝ่ายอำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (อาคาร AOB) ชั้น 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.airportthai.co.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2132-5412 ในวันและเวลาราชการ

จังหวัดชุมพร สอบราคาซื้อ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์

จังหวัดชุมพร มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง วงเงิน 1,500,000บาท
สำหรับโรงพยาบาลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ ชุมพร ณ วันประกาศสอบราคาซื้อ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

กำหนดยื่นสอบราคาในวันที่ 24 มิถุนายน 2552 ถึง 24 มิถุนายน 2552 ระหว่างเวลา 08.30น. น. ถึง 16.00น. น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสวี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 25 มิถุนายน 2552 เวลา 10.30น.เป็นต้นไป น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาซื้อ ในราคาชุดละ – บาท ได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสวี ระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน 2552 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2552 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7753-1206 ต่อ 102 ในวันและเวลาราชการ

ติดต่อเรา

ติดต่อเว็บมาสเตอร์ได้ที่ generatorthailand@yahoo.com

Cummins

Caterpillar

บทความล่าสุด

ปฏิทิน

พฤษภาคม 2021
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Tag

ATS Caterpillar Diesel Generator Fixed Grill Generator Cummins Gravity Shutter ISO8528-1 Kohler Mobile Generator paralleling PMG shock load sync gen การขออนุญาตผลิตพลังงานควบคุม การทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า การพิจารณาเลือกซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า การออกแบบแท่นคอนกรีต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก๊าซธรรมชาติ ขนาดของห้องกำเนิดไฟฟ้า จัดประมูลซื้อ จ้างเหมา ฉนวนกันความร้อน ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าใหม่ ท่อไอเสีย ท่าอากาศยานไทย บจก.คัมมิ่นส์ ดีทแฮล์ม ประกวดราคาซื้อ ประมูลซื้อ พิกัดต้นกำลัง พิกัดสำรองฉุกเฉิน สถานที่ใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้า สปริงรองแท่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สอบราคาจ้าง สอบราคาซื้อ หม้อระงับเสียงไอเสีย ห้องเก็บเสียง อัตราการกินน้ำมัน อัตราส่วนแรงม้าต่อกิโลวัตต์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 60kW เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1250kVA เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานน้ำฝน เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ลอยฟ้า โหลดเทียม

สถิติเว็บไซต์